Nowe przepisy prawa budowlanego podnoszące jakość i bezpieczeństwo budynków obowiązujące od 1 kwietnia 2024

Z dniem 1 kwietnia 2024 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy mają zapobiegać postępującej tzw. „patodeweloperce”.

Najistotniejsze zmiany jakie wprowadza nowela to:

✅Zwiększenie odległości między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, które są budowane na sąsiednich działkach.

Nowe przepisy zwiększają odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego powyżej czterech kondygnacji nadziemnych od granicy działki. Do tej pory odległość ta wynosiła 4 m (w przypadku ściany z oknami), po nowelizacji będzie wynosiła co najmniej pięć metrów. Zmiana ta ma na celu poprawę prywatności i komfortu mieszkańców oraz zmniejszenia zagęszczenia zabudowy przekładając się na wyższą jakość życia w środowisku miejskim.

✅Prywatności na balkonach

W nowo projektowanych budynkach wielorodzinnych, w przypadku balkonów usytuowanych na jednej płycie, trzeba stosować pomiędzy nimi pełne oddzielenie pionowe w postaci stałej przegrody, zapewniającej komfort użytkowania, o przepuszczalności światła nie mniejszej niż 30% i nie większej niż 50%.
Przegroda posiada wysokość co najmniej 2,2 m mierzoną od poziomu posadzki balkonu oraz szerokość nie mniejszą niż 2 m, a w przypadku gdy balkon ma szerokość mniejszą niż 2 m – wynoszącą co najmniej szerokość balkonu, uwzględniając szerokość balustrady.

✅ Zwiększenie odległości budynków produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami minimalna odległość pomiędzy ścianami nowego budynku produkcyjnego lub magazynowego (o powierzchni zabudowy ponad 1000 m²) a ścianami stojącego już na innej działce budynku mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego zwiększona został do 30 m. Dotyczy to również budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania zbiorowego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę albo zostało dokonane zgłoszenie budowy.

✅Planowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z nowelizacją przepisów, jedynie 6% takich stanowisk w stosunku do ogólnej liczby miejsc postojowych w ramach jednej inwestycji będzie mogło być zbliżone do okien budynków. a nie jak dotychczas wszystkie.

✅ Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na publicznie dostępnych placach

Na działkach o powierzchni ponad 1000 m², przeznaczonych pod publicznie dostępny plac, trzeba będzie zapewnić co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej.

✅ Przyjazne place zabaw i miejsca rekreacyjne

Znowelizowane przepisy wprowadzają wymogi odnośnie minimalnej powierzchni placu zabaw w odniesieniu do liczby mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym czy w zespole takich budynków. Określają również wymagania co do wyposażenia placów zabaw oraz ich ogrodzenia i nawierzchni.
Nowy plac, który będzie realizowany w oparciu o decyzje administracyjne uzyskane po 1 kwietnia 2024 będzie musiał być poddany kontroli pomontażowej przed oddaniem do użytku. Nowym obowiązkiem będzie także wykonanie badania nawierzchni placu wg PN-EN 1177.
Przepisy wymagają, aby na placu zabaw dla dzieci zapewnić wyposażenie o różnej funkcji zabawy oraz dostosowane do różnych kategorii wiekowych dzieci, umożliwiające jednoczesne korzystanie z wyposażenia przez co najmniej 5 dzieci na każde 20 m2 powierzchni placu zabaw dla dzieci.

✅ Zmniejszenie hałasu w mieszkaniach

Izolacja akustyczna w budynkach mieszkalnych staje się kluczowym elementem nowelizacji prawa budowlanego. Po 1 kwietnia 2024 r. składany do urzędu projekt budowlany musi zawierać analizę rozwiązań technicznych i materiałowych.
Obowiązek taki dotyczy projektu budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami, budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej bądź bliźniaczej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

✅ Obowiązek realizacji pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania rowerów lub wózków dziecięcych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Minimalna powierzchnia takiego pomieszczenia wyniesie 15 m². Zamiast niego dopuszczalna będzie realizacja oddzielnego budynku gospodarczego, wiaty albo altany.

✅Eliminacja powierzchni loggii

Nowelizacja rozwiewa wątpliwości interpretacyjne związane ze sposobem wyznaczania powierzchni całkowitej budynku (a dokładniej z kwestią zaliczania loggii do tej powierzchni). Doprecyzowano, że przy obliczaniu powierzchni całkowitej budynku loggii się nie uwzględnia.

To Top